Top 3 Reasons To Join Us

 • Open, fair & professional working in startup environment
 • Contribute to develop excellent products
 • Can grow quickly and achieve high level positions.

1. Junior Quality Assurance

Job Details :
 • Analyze the software requirements, design requirements to determine the test requirements of the project.
 • Create test cases/specs (test conditions, test scripts, actions, input data and expected results) on ( Android / IOS ) / Web / PC.
 • Update testing documents (test plans, test cases …) following the changing of requirements.
 • Review, test products before delivering.
 • Work with developers to analyze and find the root of bugs.
Required Skills :
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering or a related area is preferred.
 • More than 1 year working experience in software testing.
 • Experience working process with agile, scrum .
 • Knowledge of QA testing and defect tracking software.
 • Knowledge of making test cases/test procedures.
 • Able to work both independently and as part of a team.
 • Having experiences of Mobile application testing is an advantage
 • Personal skills: team-work, willing to learn, proactive.
Benefits :
 • Salary: Competitive
 • Entitled to take part in important forums
 • Friendly and open working environment, team-building activities
 • Tea-break
 • Work time: from Monday to Friday (8h30-18h00)

2. Java Senior Developer 

Job Details :
 • Work as developer of features and maintenance of multi-domain systems
 • Analyze requirements and implement the customer requirements
 • Develop Restful API for Mobile apps
 • Get and keep the deep business logic of the whole system
Required Skills :
 • About 2 years experience and proven working experience in Java development.
 • Fluent in Java and J2EE technologies, Git source control and Git Flow branching model to develop web-based applications
 • Excellent knowledge of Relational Databases, SQL and ORM technologies (JPA2, Hibernate).
 • Strong experience with Spring frameworks (Spring Core, Spring MVC, Spring Security, Spring Data…).
 • Experience in building RESTful web services.
 • Knowledge of web development with HTML/CSS/JavaScript/AngularJs.
 • Object Oriented programming and know common design patterns.
 • Good sense of teamwork and high responsibility.
Bonus Skills :
 • Experience on micro-service with Spring Boot framework, Spring Cloud, Maven
 • Good Written and Spoken English
 • Knowledge of DevOps
Benefits :
 • Salary: Competitive
 • Professional working conditions.
 • Support IT courses.
 • Opportunity to use most updated and newest technologies;
 • Work off on Saturday and Sunday by weekly, public holidays according to Vietnam labor Law
 • Take annual leave 12 days per year.
 • Parking allowance
Mô tả công việc :
 • Xây dựng các tính năng và bảo trì hệ thống cho các dự án quốc tế.
 • Phân tích và triển khai các yêu cầu của khách hàng.
 • Tham gia phát triển Backend cho các ứng dụng Mobile
 • Hiểu sâu về hệ thống
Kỹ năng yêu cầu :
 • Có từ 2 năm kinh nghiệm thực tế với ngôn ngữ Java.
 • Thông thạo Java và J2EE, Git source control và Git Flow branching model để phát triển các ứng dụng web.
 • Thông thạo Relational Databases, SQL và các công nghệ ORM (JPA2, Hibernate).
 • Có kinh nghiệm sử dụng các Spring frameworks (Spring Core, Spring MVC, Spring Security, Spring Data…).
 • Có kinh nghiệm phát triển RESTful web services.
 • Có kinh nghiệm phát triển frontend HTML/CSS/JavaScript/AngularJs.
 • Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng và các design pattern thông dụng .
 • Có khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng ưu tiên:
 • Có kinh nghiệm viết microservice sử dụng Spring Boot framework, Spring Cloud, Maven
 • Có khả năng viết và nói tiếng anh tốt.
 • Có kinh nghiệm DevOps
Quyền lợi :
 • Lương cạnh tranh 
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ các khóa học CNTT.
 • Có cơ hội sử dụng các công nghệ mới nhất.
 • Nghỉ thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ khác theo Bộ luật Lao Động Việt Nam.
 • Nghỉ phép 12 ngày 1 năm.
 • Trợ cấp gửi xe.

3. Java Fresher / Junior Developer

Job Details :
 • Work as developer of features and maintenance of multi-domain systems
 • Analyze requirements and implement the customer requirements
 • Develop Restful API for Mobile apps
 • Get and keep the deep business logic of the whole system
Required Skills :
 • Understanding in Java and J2EE technologies, Git source control and Git Flow branching model to develop web-based applications
 • Knowledge of Relational Databases, SQL and ORM technologies (JPA2, Hibernate).
 • Knowledge of Spring frameworks (Spring Core, Spring MVC, Spring Security, Spring Data…).
 • Knowledge of building RESTful web services.
 • Knowledge of web development with HTML/CSS/JavaScript/AngularJs.
 • Object Oriented programming and know common design patterns.
 • Good sense of teamwork and high responsibility.
Bonus Skills :
 • Experience on microservice with Spring Boot framework, Spring Cloud, Maven
 • Good Written and Spoken English
 • Knowledge of DevOps
Benefits :
 • Salary: Competitive
 • Professional working conditions.
 • Support IT courses.
 • Opportunity to use most updated and newest technologies;
 • Work off on Saturday and Sunday by weekly, public holidays according to Vietnam labor Law
 • Take annual leave 12 days per year.
 • Parking allowance
Mô tả công việc :
 • Xây dựng các tính năng và bảo trì hệ thống cho các dự án quốc tế.
 • Phân tích và triển khai các yêu cầu của khách hàng.
 • Tham gia phát triển Backend cho các ứng dụng Mobile
 • Hiểu sâu về hệ thống
Kỹ năng yêu cầu :
 • Hiểu biết về Java và J2EE, Git source control và Git Flow branching model để phát triển các ứng dụng web.
 • Hiểu biết về Relational Databases, SQL và các công nghệ ORM (JPA2, Hibernate).
 • Hiểu biết về sử dụng các Spring frameworks (Spring Core, Spring MVC, Spring Security, Spring Data…).
 • Hiểu biết về phát triển RESTful web services.
 • Hiểu biết về phát triển frontend HTML/CSS/JavaScript/AngularJs.
 • Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng và các design pattern thông dụng .
 • Có khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng ưu tiên:
 • Có kinh nghiệm viết microservice sử dụng Spring Boot framework, Spring Cloud, Maven
 • Có khả năng viết và nói tiếng anh tốt.
 • Có kinh nghiệm DevOps
Quyền lợi :
 • Lương cạnh tranh
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ các khóa học CNTT.
 • Có cơ hội sử dụng các công nghệ mới nhất.
 • Nghỉ thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ khác theo Bộ luật Lao Động Việt Nam.
 • Nghỉ phép 12 ngày 1 năm.
 • Trợ cấp gửi xe.

4. Android Junior Developer

Job Description
 • Develop Android applications in various domains, including but not limited to financial, B2C, B2B, e-commerce, reservation, e-learning
 • Research & implement solutions to utilize mobile capabilities in above domains
 • Maintain, support & improve company applications
 • Develop Android applications follow project requirements
 • Suggest & apply modern application development method, following recommendation of Google & Android developer community
Requirements
 • Graduate from Information Technology, Software Engineering or Computer Science
 • Understand of software development life-cycle, object-oriented programming, network programming & architecture design
 • At least 1 year experience of developing Android applications using Java or Kotlin
 • Understand & have experience about client – server communication via HTTP, TCP, Socket
 • Experience of publishing applications to Google Play is a bonus
 • Understand of Objective-C/Swift/iOS is a bonus
 • Altitude of continuous improvements for higher quality of products
 • Can communicate using English, good listening & talking is a big bonus
 • Good at logic thinking, be able of quick analysis & self-studying with high responsibility
Benefit
 • NET Salary
 • Support for laptop at maximum of $1000 (pay gradually in 12 months)
 • Yearly package: 12 months salary, 12 annual leaves
Mô Tả Công Việc
 • Xây dựng các ứng dụng Android liên quan đến các mảng tài chính, dịch vụ B2C, B2B, thương mại điện tử
 • Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp về việc áp dụng các tính năng của thiết bị di động vào các mảng trên
 • Duy trì, hỗ trợ, nâng cấp các ứng dụng dịch vụ đã phát triể̉n của công ty
 • Lập trình phát triển theo yêu cầu của dự án
 • Đề xuất & áp dụng các phương pháp phát triển ứng dụng mới, theo tiêu chuẩn của Google & cộng đồng khuyến nghị
Yêu Cầu Công Việc
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính trở lên
 • Hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển phần mềm, lập trình hướng đối tượng, lập trình mạng & thiết kế hệ thống
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình Android bằng Java hoặc Kotlin
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm về giao tiếp client – server thông qua http, tcp, socket
 • Có kinh nghiệm phát hành ứng dụng lên Google Play là lợi thế
 • Có hiểu biết về Objective-C/Swift/iOS là lợi thế
 • Luôn mong muốn cải tiến sản phẩm liên tục để đạt chất lượng cao nhất
 • Tiếng Anh cơ bản, ưu tiên các ứng viên có khả năng đọc viết bằng Tiếng Anh tốt
 • Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, học hỏi nhanh, trách nhiệm với công việc
Quyền lợi
 • Lương NET
 • Hỗ trợ laptop $1000 (trả theo 12 tháng lương đầu tiên)
 • 1 năm 12 tháng lương, 12 ngày nghỉ phép.

5. Android Internship

Job Description
 • Join in designing, development, testing and other phases of mobile application development lifecycle
 • Join in bug fixing, customer support & other company training operations
 • Work with members of other teams for training, integration and experimental
Requirements
 • Be at 3rd years, or last year of university in Information Technology, Software Engineering or Computer Science majors
 • Understanding of basic of data structure and algorithm; object-oriented programming
 • Understanding of at least one of programming languages: Java, Objective-C, Swift, C/C++
 • Have understanding about mobile environment
 • Familiar with Android Studio is a bonus
 • Good at logic thinking, be able of quick analysis & self-studying with high responsibility
Benefit
 • NET Salary: negociable
 • Yearly package: 12 months salary, 12 annual leaves
Mô Tả Công Việc
 • Tham gia thiết kế, phát triển, kiểm thử và các giai đoạn khác của vòng đời phát triển ứng dụng di động
 • Tham gia sửa lỗi, hỗ trợ khách hàng và các hoạt động đào tạo khác của công ty
 • Làm việc với thành viên của các đội khác trong đào tạo, tích hợp và thử nghiệm ứng dụng
Yêu Cầu Công Việc
 • Đang là sinh viên năm 3 hoặc năm cuối các trường đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm hoặc Khoa học máy tính
 • Hiểu biết cơ bản về cấu trúc dữ liệu & giải thuật, lập trình hướng đối tượng
 • Hiểu biết về ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình: Java, Objective-C, Swift, C/C++
 • Có kiến thức về môi trường và thiết bị di động
 • Đã từng sử dụng Android Studio là một lợi thế
 • Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, học hỏi nhanh, trách nhiệm với công việc
Quyền lợi
 • Lương NET: thương lượng
 • 1 năm 12 tháng lương, 12 ngày nghỉ phép.

6. iOS Junior Developer

Job Description
 • Develop iOS applications in various domains, including but not limited to financial, B2C, B2B, e-commerce, reservation, e-learning
 • Research & implement solutions to utilize mobile capabilities in above domains
 • Maintain, support & improve company applications
 • Develop iOS applications follow project requirements
 • Suggest & apply modern application development method, following recommendation of Apple & iOS developer community
Requirements
 • Graduate from Information Technology, Software Engineering or Computer Science
 • Understand of software development life-cycle, object-oriented programming, network programming & architecture design
 • At least 1 year experience of developing iOS applications using Swift
 • Understand & have experience about client – server communication via HTTP, TCP, Socket
 • Experience of publishing applications to App Store is a bonus
 • Understand of Objective-C/React Native/Android is a bonus
 • Altitude of continuous improvements for higher quality of products
 • Can communicate using English, good listening & talking is a big bonus
 • Good at logic thinking, be able of quick analysis & self-studying with high responsibility
Benefit
 • NET Salary
 • Support for laptop at maximum of $1000 (pay gradually in 12 months)
 • Yearly package: 12 months salary, 12 annual leaves
Mô Tả Công Việc
 • Xây dựng các ứng dụng iOS liên quan đến các mảng tài chính, dịch vụ B2C, B2B, thương mại điện tử
 • Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp về việc áp dụng các tính năng của thiết bị di động vào các mảng trên
 • Duy trì, hỗ trợ, nâng cấp các ứng dụng dịch vụ đã phát triể̉n của công ty
 • Lập trình phát triển theo yêu cầu của dự án
 • Đề xuất & áp dụng các phương pháp phát triển ứng dụng mới, theo tiêu chuẩn của Apple & cộng đồng khuyến nghị
Yêu Cầu Công Việc
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính trở lên
 • Hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển phần mềm, lập trình hướng đối tượng, lập trình mạng & thiết kế hệ thống
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình iOS bằng Swift
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm về giao tiếp client – server thông qua http, tcp, socket
 • Có kinh nghiệm phát hành ứng dụng lên App Store là lợi thế
 • Có hiểu biết về Objective-C/React Native/Android là lợi thế
 • Luôn mong muốn cải tiến sản phẩm liên tục để đạt chất lượng cao nhất
 • Tiếng Anh cơ bản, ưu tiên các ứng viên có khả năng đọc viết bằng Tiếng Anh tốt
 • Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, học hỏi nhanh, trách nhiệm với công việc
Quyền lợi
 • Lương NET
 • Hỗ trợ laptop $1000 (trả theo 12 tháng lương đầu tiên)
 • 1 năm 12 tháng lương, 12 ngày nghỉ phép.

7. iOS Internship 

Job Description
 • Join in designing, development, testing and other phases of mobile application development lifecycle
 • Join in bug fixing, customer support & other company training operations
 • Work with members of other teams for training, integration and experimental
Requirements
 • Be at 3rd years, or last year of university in Information Technology, Software Engineering or Computer Science majors
 • Understanding of basic of data structure and algorithm; object-oriented programming
 • Understanding of at least one of programming languages: Java, Objective-C, Swift, C/C++
 • Have understanding about mobile environment
 • Familiar with XCode & macOS is a bonus
 • Good at logic thinking, be able of quick analysis & self-studying with high responsibility
Benefit
 • NET Salary: negociable
 • Yearly package: 12 months salary, 12 annual leaves
Mô Tả Công Việc
 • Tham gia thiết kế, phát triển, kiểm thử và các giai đoạn khác của vòng đời phát triển ứng dụng di động
 • Tham gia sửa lỗi, hỗ trợ khách hàng và các hoạt động đào tạo khác của công ty
 • Làm việc với thành viên của các đội khác trong đào tạo, tích hợp và thử nghiệm ứng dụng
Yêu Cầu Công Việc
 • Đang là sinh viên năm 3 hoặc năm cuối các trường đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm hoặc Khoa học máy tính
 • Hiểu biết cơ bản về cấu trúc dữ liệu & giải thuật, lập trình hướng đối tượng
 • Hiểu biết về ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình: Java, Objective-C, Swift, C/C++
 • Có kiến thức về môi trường và thiết bị di động
 • Đã từng sử dụng XCode và macOS là một lợi thế
 • Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, học hỏi nhanh, trách nhiệm với công việc
Quyền lợi
 • Lương NET: thương lượng
 • 1 năm 12 tháng lương, 12 ngày nghỉ phép.